Privacybeleid

Persoonsgegevens
AlleenThuis (handelsnaam van Bird Electronics Ede b.v.) vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk. In deze privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken omdat u gebruik maakt van onze website en de daaraan aanverwante dienstverlening.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•Uw NAW & Contact gegevens
•Gegevens die uit de AlleenThuis applicatie verwerkt worden op onze servers
•En overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat u ons een e-mail stuurt.

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken zonder ouderlijke toestemming. Echter, de controle daarop vergt onevenredige inspanning. Tevens hebben wij niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verwerken daarom verzoeken wij u om deze persoonsgegevens niet aan ons toe te sturen.

Doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

•Uw NAW & Contact gegevens: Om levering mogelijk te maken en een factuur te kunnen sturen bij het maken van een bestelling. Of een offerte te sturen
•Gegevens uit de applicatie. Dit is noodzakelijk voor een goede werking van het systeem.
•Door AlleenThuis worden gegevens uit de applicatie alleen gebruikt voor de verbetering van het product en onze diensten.

In voorkomende gevallen vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde (commerciële) belangen, namelijk om onze (potentiele) klanten zo goed mogelijke aanbiedingen te doen. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren.

•Uw NAW en Contactgegevens bewaren wij totdat wij van u de opdracht krijgen deze te verwijderen.
•Overige persoonsgegevens uit email, blijven in de mailbox staan. Indien gewenst, kunt u ons vragen oude mails te verwijderen.
•Data uit applicatie tot maximaal 24 maanden.

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en deze zullen ook niet gedeeld worden.

Uw rechten
Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht:

•uw persoonsgegevens in te zien;
•uw persoonsgegevens te wijzigen;
•uw persoonsgegevens te verwijderen;
•uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
•de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
•om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
•om een beroep te doen op het recht op data overdracht.

Een verzoek ter uitoefening van uw rechten kunt u richten aan Jan Oudshoorn. U kunt dit doen via email jan@alleenthuis.nl Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, gereageerd. Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij gebruiken geen cookies.

Contact
U kunt contact opnemen met AlleenThuis via contact@alleenthuis.nl